حق الثبت

بند ۴۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد حق الثبت و بقایای ثبتی ملک در جریان ثبت

Posted on

بند ۴۳۷- در اجرای ماده ۲ آئیننامه مربوی به ماده ۱۲۰ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۲۵ و اصلاحات بعدی آن ادارت ثبت باید در مورد املاک در جریان ثبت که برای انجام معامله از دفاتر اسناد رسمی استعلام وضعیت میشود در صورتیکه ملک سابق ارزیابی داشته باشد بمأخذ ارزیابی و در صورتیکه ملک سابقه معامله […]