بازرسی

ماده 73 – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

ماده 73- نظات و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا كانون سردفتران و دفتریاران یا هیئتهای مخصوصی كه از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی كه به منظور بازرسی امور […]

آراء و تخلفات انتظامی

ماده 71 – قانون دفاتر اسناد رسمی

Posted on

ماده 71- محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می كند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر […]

کفالت / مرخصی و بازنشستگی سردفتر و دفتریار

ماده 69 – قانون دفاتر اسناد رسمی

Posted on

ماده 69- سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی مذكور ضمن تقاضانامه بازنشستگی […]

تشکیلات اداری

فصل هفتم- مقررات مختلفه – قانون دفاتر اسناد رسمی 1354

Posted on

فصل هفتم- مقررات مختلفه ماده 69- سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی […]

تشکیلات اداری

فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران ماده 58- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود. ماده […]

حق التحریر

فصل پنجم- امورمالی – قانون دفاتر اسناد رسمی 1354

Posted on

فصل پنجم- امورمالی ماده 50- وجوهی كه برای تنظیم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست: 1-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری 2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت 3-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی 4-سایر وجوهی كه طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه […]

آراء و تخلفات انتظامی

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ماده 32- رسیدگی مقدماتی كه شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید. […]

تشکیلات اداری

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران ماده 18- كلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان صبت اسناد و املاك كشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یك دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر […]