احراز هویت شخص حقوقی

تأثیر انحلال شخصیت حقوقی بر وکالت‌نامه‌های سابق شرکت

Posted on

محمد عظیمیان1 چکیده: مطابق ماده 678 قانون‌مدنی، موت وکیل یا موکل یکی از طرق ارتفاع وکالت است. با فوت احدی از طرفین عقد وکالت، به حکم قانون، وکالت مرتفع می‌گردد و با توجه به اختصاص واقعه فوت به اشخاص حقیقی از یک‌طرف و تشابه ظاهری انحلال شخص حقوقی با فوت شخص حقیقی و ضمناً عدم […]

تقسیم نامه با صورتمجلس تفکیکی

مطلب (وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن + تقاضای تقسیم قبل فک رهن + تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی)

Posted on

چکیده: هر یک از شرکا به نسبت سهم مشاع خود، می‌تواند سهم خود را به‌عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد لیکن برای به تصرف دادن مال مشاع، اجازه سایر شرکا لازم است. تقسیم عین مرهونه نیز منافاتی با حق مرتهن ندارد و مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع، منتفع می‌گردد. بازداشت بودن […]

آیین نامه های دفاتر

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران

Posted on

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 1358 ماده  1- براي تصفيه سردفتران و دفترياران كشور هيأتي مركب از سه سردفتر و دو دفتريار اول به عنوان اعضاء اصلي و يك سردفتر و يك دفتريار‌اول به عنوان علي‌البدل به انتخاب وزير دادگستري تشكيل خواهد شد.‌اعضاء منتخب حق امتناع از قبول عضويت يا انجام وظايف محوله […]