احراز هویت شخص حقیقی

ازدواج ، طلاق و ثبت اسناد معاملات زندانیان

Posted on

آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ماده ۱۶۰ ـ انجام عقد نکاح و طلاق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن زندانی باشد بایستی با اجازه مقام قضائی مربوطه یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرائط عادلانه از […]