استعلامات ملک خارج از محدوده

وحدت رویه ( چه اسنادی لازم به استعلام از جهاد کشاورزی دارد؟ + تکلیف سردفتر به صدور گواهی عدم انجام معامله)

Posted on

و ر 45   در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره 15697/34- 28/9/85 و 15025/34- 14/8/85 اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تائید سازمان محترم ثبت […]

استعلامات تامین اجتماعی

وحدت رویه ( ضرورت استعلام از زمین که داخل یا خارج شهر بودن آن معلوم است ؟ + مدت استعلاماتی که در آن محدودیت ندارد )

Posted on

بخشنامه شماره 61 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 46168/89-22/3/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت […]

استعلامات ملک خارج از محدوده

وحدت رویه ( تنظیم اسناد نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی +تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری)

Posted on

بخشنامه شماره 53 – و – ر بخشنامه شماره 53 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 29349/89-22/2/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین […]

استعلامات ملک خارج از محدوده

تسلیم قبوض اقساطی و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده ( اصلاخی اراضی)

Posted on

تسلیم قبوض اقساطی و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده بند 341 – در مواردیكه ذینفع برای اخذ سپرده یا قبئض اقساطی و دستور پرداخت مربوط به اصلاحات ارضی كه تسلیم آن قانوناً بلااشكال است بدفاتر اسناد رسمی مراجعه مینماید دفاتر مزبور با بررسی دقیق موضوع و احراز صلاحیت برای دریافت قبوض طبق مقررات جاریه […]

استعلامات ملک خارج از محدوده

عدم تكلیف استعلام از بخشداری یا فرمانداری جهت تنظیم اسناد انتقال املاك خارج از محدوده شهری

Posted on

ردیف ۴۲ – عدم تكلیف استعلام از بخشداری یا فرمانداری جهت تنظیم اسناد انتقال املاك خارج از محدوده شهری با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، تكلیفی رد رابطه با استعلام از بشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاك خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها بنظر نمی […]

استعلامات ملک خارج از محدوده

عدم لزوم اخذ رای كمیسون ماده 12در نقل و انتقال املاك مصادره و تملك شده

Posted on

عدم لزوم اخذ رای كمیسون ماده 12در نقل و انتقال املاك مصادره و تملك شده مطابق ماده 12 آیین نامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی كه در تاریخ 28 /7/80 به تایید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده, « املاكی كه توقیف و به ماده حكم دادگاه به تملك نهاد ذینفع در […]

استعلامات ملک خارج از محدوده

معامله مراتع و بیشه ها

Posted on

بند ۵۸- آقایان سردفتران حق انجام معامله نسبت بمراتع و بیشه های طبیعی و جنگلی كه جزو اموال محسوب و متعلق به دولت است, ندارند مگر طبق قانون ملی شدن جنگلها. اصلاحی بند شصت و هفت مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹