استعلامات تامین اجتماعی

وحدت رویه ( ضرورت استعلام از زمین که داخل یا خارج شهر بودن آن معلوم است ؟ + مدت استعلاماتی که در آن محدودیت ندارد )

Posted on

بخشنامه شماره 61 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 46168/89-22/3/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت […]

استعلامات ملک خارج از محدوده

وحدت رویه ( تنظیم اسناد نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی +تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری)

Posted on

بخشنامه شماره 53 – و – ر بخشنامه شماره 53 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 29349/89-22/2/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین […]

استعلامات و مفاصا شهرداری

ملاک گواهی های پایان ساختمان یا عدم خلاف یا پاسخ شهرداری به معنای آن

Posted on

ردیف ۱۰۴- تنظیم سند بدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمان فاقد وجهه قانون است. چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحا افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید ، بلامانع است. بند(۲) بخشنامه شماره ۲۸/۳۸۹۸۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ کانون سردفتران و […]

استعلامات و مفاصا شهرداری

عدم لزوم استعلام از شهرداری در تنظیم اسناد تلفن و موبایل

Posted on

عدم لزوم استعلام از شهرداری در تنظیم اسناد تلفن و موبایل برای تنظیم سند نسبت به انتقال تلفن های ثابت و همراه، تكلیفی به استعلام از شهرداری وجود نداد. بند (2) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 11667/34-7/9/81 و شماره […]

استعلامات و مفاصا شهرداری

لزوم اخذ موافقت شهراری در انتقال اراضی از سوی سازمان مسكن وشهرسازی

Posted on

لزوم اخذ موافقت شهراری در انتقال اراضی از سوی سازمان مسكن وشهرسازی چون عوارض شهرداری از جمله معافیت های مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی باشد لذا اخذ موافقت شهرداری لازم است. بند (2) بخشنامه شماره 32914/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور […]

استعلامات و مفاصا شهرداری

قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره پایان كار

Posted on

ردیف ۴۱ – پایان كار در اسناد قطعی قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره پایان كار، مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد. بند (۳) بخشنامه شماره ۳۷۱۰۰/۱۱ مورخ ۲۵/۱۱/۷۹ كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور […]

استعلامات و مفاصا شهرداری

نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری

Posted on

نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری در نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری ، چنانچه دفترخانه ای قبل از انجام معامله با استناد به تبصره یاد شده از شهرداری مربوطه استعلا نماید لكن ظرف مدت ده (10) روز مقرر در تبصره از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری ، برگ مفاصا حساب صادر […]