اقاله اموال غیرمنقول

نحوه تنظیم اقاله نامه در دفاتر اسناد رسمی ( سند دفتر خانه مربوط و دفترخانه دیگر)

Posted on

ردیف ۶۴ – نحوه تنظیم اقاله نامه در دفاتر اسناد رسمی چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم كننده سند معامله صورت پذیرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب) ماده (۲۳) ائین نامه دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۳۱۷) در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطلاعنامه فسخ با عنایت به ماده ۱۰۴ […]

اقاله اموال غیرمنقول

حق الثبت اسناد اقاله

Posted on

حق الثبت اسناد اقاله اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق (2) بند (ط) ماده (یك) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، […]