صلح اموال غیر منقول - با حق استرداد

انتقال حقوق مورد سند با حق استرداد

Posted on

انتقال حقوق مورد سند با حق استرداد بند 56- در مواردیكه معامل با رعایت مندرجات سند معامله با حق استرداد یا متعامل سند مذكور , حقوق خود را بغیر منتقل می نمایند باید خلاصه آن به ثبت محل ارسال و مراتب در ستون ملاحظات ثبت سند قید شود. اصلاحی بند و هفتاد و یك مجموعه […]