تقسیم نامه

تفاوت : تفکیک، افراز، تقسیم

Posted on

تفکیک، افراز، تقسیم قادر فرامرز پور مجلۀ « کانون » فروردین و اردیبهشت۱۳۸۶ تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. عناصر تفکیک از قرار ذیل است: ۱ ـ غیرمنقول اعم از خانه، دکان، زمین ۲ ـ […]