حق الثبت

حق الثبت سایر خدمات ثبتی ( اقاله ، فسخ ، فک رهن و … )

Posted on

با توجه یه مطالب ذیل الذکر ، سایر خدمات ثبتی ( اجرائیه ، اخطاریه ، فک رهن و …. ) که در ستون ملاحظات دفتر ثبت می شود حق الثبت تعلق نمی گیرد مگر فسخ سند و اقاله چه بعنوان سند تنظیم شود و چه در ستون ملاحظات دفتر درج گردد.

رونوشت

فتوكپی بجای رونوشت

Posted on

فتوكپی بجای رونوشت بند 35- دادن فتوكپی بجای رونوشت از اسنادی كه ادارات ثبت و سایر دوایر دولتی با مجوز مطالبه می نمایند یا سردفتر مكلف به ارسال است مشزوط بر اینكه فتوكپی از هر جهت خوانا و روشن و بی عیب و نقص بوده و دفاتر بخارج از دفتر منتقل و حمل نشود و […]