سایر استعلامات

وحدت رویه ( گواهی نمودن برابری تصویر با اصل کلیه مدارک ابرازی صرفنظر از صحت مفاد و مندرجات آنان + استعلام از دفترخانه قبل موضوع بند ۲۹ م ب ث )

Posted on

بخشنامه شماره 66 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 157136/89 – 7/9/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم […]

کپی برابر اصل

فتوکپی مصدق مدارک را نمی توان مبنای تصدیق قرار داد

Posted on

فتوکپی مصدق مدارک را نمی توان مبنای تصدیق قرار داد ردیف ۲۱۵- سوال :حدود صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نسبت به تطبیق اوراق و مدارک ابرازی را بیان نمایید ؟ رای : با توجه به صلاحیت ذاتی و عام دفاتر اسناد رسمی در مطابقت اصول اسناد و مدارک با تصویر آنها و مستندا به مفاد ماده […]

رونوشت

فتوكپی بجای رونوشت

Posted on

فتوكپی بجای رونوشت بند 35- دادن فتوكپی بجای رونوشت از اسنادی كه ادارات ثبت و سایر دوایر دولتی با مجوز مطالبه می نمایند یا سردفتر مكلف به ارسال است مشزوط بر اینكه فتوكپی از هر جهت خوانا و روشن و بی عیب و نقص بوده و دفاتر بخارج از دفتر منتقل و حمل نشود و […]