آراء و تخلفات انتظامی

آموزش دفاع در بازرسی ها و پرونده های انتظامی (درس ۱)

Posted on

آموزش دفاع در بازرسی ها و پرونده های انتظامی درس اول ” کیفرخواست ” *تاریخ کیفرخواست تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۰ تخلفات انتسابی: ۱- عدم رعایت مفاد ماده ۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی بلحاظ عدم رعایت تسلسل در شماره گواهی امضا۹۵۷۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تکرار صورت گرفته است و بصورت ۱/۹۵۷۷ اختصاص داده شده است. ۲- در خصوص […]

آراء و تخلفات انتظامی

ماده 71 – قانون دفاتر اسناد رسمی

Posted on

ماده 71- محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می كند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر […]

آراء و تخلفات انتظامی

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ماده 32- رسیدگی مقدماتی كه شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید. […]

آراء و تخلفات انتظامی

مسئولیت حفظ و نهگداری اوراق و اسناد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق

Posted on

مسئولیت حفظ و نهگداری اوراق و اسناد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق به منظور پیشگیری از سرقت یا مفقود شدن اوراق و اسناد برخی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق در اثر بی احتیاطی و عدم مواظبت كامل و ضعف مدیریت و عدم سوء استفاده جاهلین و سارقین از انكه موجب بروز اختلال در […]

آراء و تخلفات انتظامی

دادسرا ودادگاه انتظامی سردفتران صالح رسیدگی تخلف مازاد دریافتی حق التحریر

Posted on

دادسرا ودادگاه انتظامی سردفتران صالح رسیدگی تخلف مازاد دریافتی حق التحریر تخلف سردفتران ناشی از دریافت حق التحریر مازاد بر تعرفه از مصادیق تخلفات انتظامی محسوب ودر صلاحیت دادسرا ودادگاه انتظامی سردفتران می باشد . در صورت وصول پرونده ویا مراجعه اربای رجوع ، لازمست مراجعین را درشهرستانها به دوایر بازرسی اداره كل ثبت اسناد […]