بازرسی

عدم ارسال دفاتر به مراجع صالح قضائی

Posted on

کد ۴۶۸ – طبق گزارش های واصله برخی از محاکم و دادسراها برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه می نمایند . سردفتر مربوط نیز بر خلاف صریح ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی به این امر تمکین نموده و در […]

بازرسی

ماده 73 – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

ماده 73- نظات و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا كانون سردفتران و دفتریاران یا هیئتهای مخصوصی كه از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی كه به منظور بازرسی امور […]

بازرسی

کارت شناسائی واحكام بازرسان دفتر بازرسی

Posted on

کارت شناسائی واحكام بازرسان دفتر بازرسی بازرسان دفتر بازرسی وپیگیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت برای انجام امور بازرسی علاوه بر كارت شناسائی در صورت لزوم دارای احكام مأموریت نیز هستند . سردفتران دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج وطلاق مجاز نیستند افراد ناشناس را با عنوان بازرسی بپذیرند وسابقاه ای را دراختیار آنان قرار دهند . […]

بازرسی

خودداری نمودن مناطق ثبتی در صدور بخشنامه تكلیفی به دفاتر اسناد رسمی

Posted on

خودداری نمودن مناطق ثبتی در صدور بخشنامه تكلیفی به دفاتر اسناد رسمی اغلب مشاهده ی شود كه مناطق ثبتی بر طبق درخواست ادارات ونهادهای مختلف مبادرت به صدور بخشنامه نموده وضمن ان در ارتباط با خواسته ، تكالیفی به دفاتر اسناد رسمی محول می نمایند ، لذا بدین وسیله اعلام می گردد كه در آینده […]

بازرسی

عدم مطالبه دفاتر توسط مراجع قضائی از دفترخانه ها

Posted on

عدم مطالبه دفاتر توسط مراجع قضائی از دفترخانه ها کد ۴۶۹- بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر كشور حسب گزارش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محاكم دادگستری و شعب بازپرسی برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه و چه بسا به علت عدم اعاده دفاتر […]

بازرسی

ذكر شماره و تاریخ اسناد ناقص در صورتجلسات بازرسی

Posted on

ذكر شماره و تاریخ اسناد ناقص در صورتجلسات بازرسی بند 133 – چون غالباٌ مشاهده شده كه دفاتر اسناد رسمی سندی را كه به امضاء اصحاب معامله نرسیده برای وصول حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت بهای مورد معامله اسناد ناقص را به منبلغ كمی در سند قید و در موقع بازرسی همان […]

بازرسی

ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تنظیم سند معارض در دفتر خانه

Posted on

ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تنظیم سند معارض در دفتر خانه بند 132 – هر زمان كه از طرف شخص حقیقی یا حقوقی ادعای انجام معامله معارض در دفترخانه ای بشود لازم است فوراٌ بررسی دقیق و اعزام بازرس مطلع به دفترخانه و تحقیق لازم از سردفتر و دفتریار مورد اتهام با تنظیم […]