تشکیلات اداری

فصل هفتم- مقررات مختلفه – قانون دفاتر اسناد رسمی 1354

Posted on

فصل هفتم- مقررات مختلفه ماده 69- سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی […]

تشکیلات اداری

فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران ماده 58- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود. ماده […]

تشکیلات اداری

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

Posted on

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران ماده 18- كلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان صبت اسناد و املاك كشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یك دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر […]