تقسیم اسناد

ارسال آمار دفاتر اسناد رسمی به كمیسیون تقسیم اسناد

Posted on

ارسال آمار دفاتر اسناد رسمی به كمیسیون تقسیم اسناد شایسته است همه ماهه دفاتر اسناد رسمی تهران یك نسخه از آمار عملكرد خود را به كانون سردفتران و دفتریاران (كمیسیون تقسیم اسناد) ارسال دارند. بخشنامه شماره 25050/101-10/8/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران.