متمم رهنی غیر مالی

متمم تمدید مدت مالی است یا غیر مالی ؟

Posted on

ردیف ۱۸-در مورد سوال دفتر اسناد رسمي شماره ۵ همدان بدين شرح (آيا تنظيم اقرار نامه هاي تمديد مدت اسناد بانكي كه مدت آنها سپري شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندي كه تمديد مي شود مي باشد يا خير؟) بحث و تبادل نظر بعمل آمده و بشرح ذيل اظهار نظر گرديد: با توجه […]

اقرار غیر مالی

غیرمالی بودن اقرارنامه تمدیدیه

Posted on

غیرمالی بودن اقرارنامه تمدیدیه با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد وبدل نمی گردد مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی * بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند مالی محسوب نمی گردد. بند (29 بخشنامه شماره 2002-5/7/79 كانون سردفتران […]

متمم رهنی غیر مالی

مرجع تنظیم كننده اسناد متمم و مازاد رهن تنظیمی دفاتر تعیین شده

Posted on

مرجع تنظیم كننده اسناد متمم و مازاد رهن تنظیمی دفاتر تعیین شده در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرای مفاد رسمی تا اصلاح ماده مزبور ، مقرر می گردد. چنانچه ذفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و كفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مكفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سر […]

استعلامات و مفاصا دارایی

عدم نیاز به گواهی مالیاتی سند تمدیدی رهنی

Posted on

عدم نیاز به گواهی مالیاتی سند تمدیدی رهنی تنظیم سند تمدید مدت سند رهنی تنظیم شده والحاق شرایط به متن آن نیاز به اخذ گواهی انجام معامله مجدد ندارد . نامه شماهر 5777-4/30 – 29/7/77 شورایعالی مالیاتی به اداره كل اطلاعات و خدمات مالیاتی دررابطه با اعلام دفترخانه شماره 340 تهران .