متمم رهنی غیر مالی

متمم تمدید مدت مالی است یا غیر مالی ؟

Posted on

ردیف ۱۸-در مورد سوال دفتر اسناد رسمي شماره ۵ همدان بدين شرح (آيا تنظيم اقرار نامه هاي تمديد مدت اسناد بانكي كه مدت آنها سپري شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندي كه تمديد مي شود مي باشد يا خير؟) بحث و تبادل نظر بعمل آمده و بشرح ذيل اظهار نظر گرديد: با توجه […]

متمم رهنی غیر مالی

مرجع تنظیم كننده اسناد متمم و مازاد رهن تنظیمی دفاتر تعیین شده

Posted on

مرجع تنظیم كننده اسناد متمم و مازاد رهن تنظیمی دفاتر تعیین شده در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرای مفاد رسمی تا اصلاح ماده مزبور ، مقرر می گردد. چنانچه ذفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و كفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مكفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سر […]