حق الثبت

عدم تعلق حق الثبت در تعویض و ثیقه

Posted on

عدم تعلق حق الثبت در تعویض و ثیقه در صورت فك رهن و جایگزینی مورد وثیقه و رهینه دیگر، بدون تغییر د نفاد سند، مورد مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و اخذ حق الثبت جدید مورد ندارد. بند (3) بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 قانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت […]