اقرار غیر مالی

عدم لزوم قيد مذهب در اقرا نامه هاي زوجيت

Posted on

ردیف ۲۵- در خصوص نامه دفترخانه ۴۰ كرمان بدين شرح (تنظيم اقرارنامه زوجيت بين اقليت هاي غيررسمي بلامانع است يا خير؟) بشرح آتي اظهار نظر گرديد : قيد مذهب در اقرارنامه زوجيت براي اشخاصي كه مذهب خود را غير از مذاهب رسمي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مينمايند ممنوع است وبخشنامه […]

اقرار غیر مالی

ثبت مفاد اقرار نامه زوحیت تنظيم شده در دفاتر ازدواج و نكاحيه

Posted on

ردیف ۱۹-در خصوص نامه شماره ۳۶۵/۳۱ مورخ ۴/۲/۷۹ دادستان محترم دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران مبني بر اينكه (با توجه به بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا مهر ۶۵، آيا اقرار نامه هاي زوجيت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و يا اينكه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره […]

اقرار غیر مالی

اقرار به‌ رجوع‌ بمابذل‌

Posted on

بند ۱۶۰ـ در مورد رجوع‌ زوجه‌ به‌ آنچه‌ بذل‌ كرده‌ مي‌تواند مراتب‌ را به‌ موجب‌ سند رسمي‌ اعتراف‌ نمايد در اينصورت‌ سردفتر تنظيم‌ كننده‌ سند مكلف‌است‌ ظرف‌ مدت‌ ۲۴ ساعت‌ رونوشت‌ اداري‌ سند را به‌ دفتر طلاق‌ مربوطه‌ ارسال‌ دارد،همچنين‌ است‌ در مورد هر اعتراف‌ و يا توافق‌ رسمي‌ طرفين‌ نسبت‌به‌ واقعه‌ ازدواج‌ ثبت‌ شده‌ […]

اقرار غیر مالی

تغییر مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه

Posted on

نتیجه مبحث نتیجه مبحث تغییر مهر مندرج در سند نکاح از عند المطالبه به عند الاستطاعه:سوال:با توجه به رای  شماره 488 مورخ 1388/6/15 هیات عمومی، دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن افزایش مهر مندرج در سند نکاح ، حکم به ابطال بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صادر […]