اقرار غیر مالی

افزایش و کاهش مهریه

Posted on

نظر شورای نگهبان نظر شورای نگهبان درخصوص افزایش و کاهش مهریه و جمع بندی کاربردی سوال: آیا نظر شورای نگهبان در خصوص ازدیاد مهریه و نتیجتا ابطال جزء(ب) قسمت 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی شامل کاهش نیز میگردد ؟نتیجه وغایت این حکم در روش کاربردی دفاتر اسناد رسمی چیست؟ به شرح نظریه شماره ‌٣۵٠٧٩/٣٠/٨٨مورخ ‌١٢/۵/٨٨ […]

اقرار مالی

آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

Posted on

نظر مشورتي کانون سردفتران و دفتریاران آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟ با عنايت به ماده 12 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران در تعريف نوشته مالي كه مطابق آن، […]