انتقال اجرایی

وحدت رویه (دانشجویان غیر بورسیه جهت تکمیل تحصیلات عالیه خارج از کشور معاف از حق الثبت + الزام به تنظیم توسط دادگاه و تکلیف دفترخانه)

Posted on

و ر 42 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه شماره 22221/34 – 13/12/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و […]

اجاره اموال غیر منقول

وحدت رویه ( استعلام اسنادی که عین منتقل نمیشود + اسناد تقسیم نامه و وقف استعلامات لازم است؟ + استعلام اراضی خازج از محدوده + استعلام از مدیر ساختمان در آپارتمان ها + فسخ تعهد دانشجویی )

Posted on

و ر 43 در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ – ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم […]

تعهد دانشجویی

وحدت رویه ( حق الثبت تعهد دانشجویی که مبلغ یا چکی بعنوام وثیقه قرار می گیرد. )

Posted on

بخشنامه شماره 52 – و – ر   در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 29349/89-22/2/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور […]

تعهد دانشجویی

حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمی باشد.

Posted on

حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمی باشد. در مورد سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران بدین شرح (آیا در مورد فسخ سند تعهدنامه دانشجویان که فاقد وثیقه ملکی است حضور نماینده دانشگاه جهت فسخ سند الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر […]

اقرار مالی

آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

Posted on

نظر مشورتي کانون سردفتران و دفتریاران آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟ با عنايت به ماده 12 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران در تعريف نوشته مالي كه مطابق آن، […]

احراز هویت شخص حقوقی

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها + احراز هویت

Posted on

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها در تنظیم سند تعهد برای شركتها، نیازی به استعلام از اداره ثبت شركتها، نمی باشد. احراز هویت دارنده حق امضاء در شركت باشخص سردفتر است. بند (2) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك […]

تعهد غیر مالی

حق الثبت اسنادتعهد

Posted on

حق الثبت اسنادتعهد چنانچه موضوع تعهد به عنوان جبران خسارت و دیوان والزمات ناشی از تعهد از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد مشمول حق الثبت نمی باشد. فراز دوم از بند (3) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودفتریاران( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره […]

تعهد غیر مالی

حق الثبت وجه التزام و وجه الضمان

Posted on

حق الثبت وجه التزام و وجه الضمان با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانوان سردفتران و دفتریاران مصوب 4 تیرماده 1354 نسبه به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده […]

تعهد غیر مالی

احراز تخلف متعهد سند با گواهی عادی شخص ثالث (داور)

Posted on

احراز تخلف متعهد سند با گواهی عادی شخص ثالث (داور) بند86 – در مواردیكه اصحاب معامله انجام تعهد یا احراز تخلف متعهد را طبق سند موكول به گواهی عادی شخص ثالث(داور) می نمایند باید در متن سند حق صدور اجرائیه طبق گواهی عادی برای متعهد له تصریح شود. بند 160 مجموعه بخشنامه های تا آخر […]