احراز هویت شخص حقوقی

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها + احراز هویت

Posted on

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها در تنظیم سند تعهد برای شركتها، نیازی به استعلام از اداره ثبت شركتها، نمی باشد. احراز هویت دارنده حق امضاء در شركت باشخص سردفتر است. بند (2) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك […]

تعهد غیر مالی

حق الثبت اسنادتعهد

Posted on

حق الثبت اسنادتعهد چنانچه موضوع تعهد به عنوان جبران خسارت و دیوان والزمات ناشی از تعهد از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد مشمول حق الثبت نمی باشد. فراز دوم از بند (3) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودفتریاران( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره […]

تعهد غیر مالی

حق الثبت وجه التزام و وجه الضمان

Posted on

حق الثبت وجه التزام و وجه الضمان با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانوان سردفتران و دفتریاران مصوب 4 تیرماده 1354 نسبه به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده […]

تعهد غیر مالی

احراز تخلف متعهد سند با گواهی عادی شخص ثالث (داور)

Posted on

احراز تخلف متعهد سند با گواهی عادی شخص ثالث (داور) بند86 – در مواردیكه اصحاب معامله انجام تعهد یا احراز تخلف متعهد را طبق سند موكول به گواهی عادی شخص ثالث(داور) می نمایند باید در متن سند حق صدور اجرائیه طبق گواهی عادی برای متعهد له تصریح شود. بند 160 مجموعه بخشنامه های تا آخر […]

تعهد دانشجویی

دخالت شخص ثالث و قید اقامتگاه او

Posted on

دخالت شخص ثالث و قید اقامتگاه او بند85- در كلیه اسنادی كه شخص ثالث بعنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگی دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت آنها طبق ماده 17 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود. اصلاحی بند سیزده مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49