اقرار مالی

آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

Posted on

نظر مشورتي کانون سردفتران و دفتریاران آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟ با عنايت به ماده 12 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران در تعريف نوشته مالي كه مطابق آن، […]

احراز هویت شخص حقوقی

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها + احراز هویت

Posted on

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها در تنظیم سند تعهد برای شركتها، نیازی به استعلام از اداره ثبت شركتها، نمی باشد. احراز هویت دارنده حق امضاء در شركت باشخص سردفتر است. بند (2) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك […]

تعهد دانشجویی

دخالت شخص ثالث و قید اقامتگاه او

Posted on

دخالت شخص ثالث و قید اقامتگاه او بند85- در كلیه اسنادی كه شخص ثالث بعنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگی دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت آنها طبق ماده 17 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود. اصلاحی بند سیزده مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

تعهد مالی

حق تعقیب مضمون عنه از طرف ضامن در صورت پرداخت بدهی

Posted on

حق تعقیب مضمون عنه از طرف ضامن در صورت پرداخت بدهی بند 46- چون غالب سردفتران اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد ضامن این موضوع را قید نمی كنند كه در صورت پرداخت بدهی از طرف ضامن (مطابق ماده 709 قانون مدنی ) حق دارد بموجب همان سند مضمون عنه را تعقیب و علیه او […]