رضایت غیر مالی

غیرمالی بودن رضایت نامه وصول وجه چك برگشتی مفقود شده بدون ذكر مبلغ

Posted on

غیرمالی بودن رضایت نامه وصول وجه چك برگشتی مفقود شده بدون ذكر مبلغ با توجه به اینكه هیچگونه مبلغی در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت اینگونه اسناد (رضایت نامه از طرف برگشت زننده چك كه لاشه چك مفقود شده و قیدی از مبلغ نیز نمی شود) مشمول تبصره 2 ماده […]