سایر اسناد (نکات)

الزام قید مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی

Posted on

الزام قید مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی مشخصات اشخاص كه قانوناً و ضوابط تعین كرده باید در اسناد قید گردد. فراز یكم از بند (3) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 2183/34-7/5/81 و شماره 5909/34-8/5/81 اداره كل امور اسناد و […]

سایر اسناد (نکات)

ثبت اسناد در دفاتر با جوهر ثابت نه با خودكار یا روان نویس

Posted on

ثبت اسناد در دفاتر با جوهر ثابت نه با خودكار یا روان نویس طبق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد. بند (1) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور […]

سایر اسناد (نکات)

كسانی نسخ سند رسمی دفترخانه ها

Posted on

كسانی نسخ سند رسمی دفترخانه ها با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1353 تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یك نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود. بند (1) بخشنامه شماره 5001/18 مورخ 31/1/1381 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره […]

سایر اسناد (نکات)

گواهی های حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی

Posted on

گواهی های حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی نظر به اینكه در گواهی های حصر وراثت كه بدون درج در روزنامه صادر می گردد. میزان اعتبار كلیه گواهی های مذكور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا كرده لذا در مواردی كه مبلغ سند كمتر از ده میلیون ریال باشد، تنظیم سند به استناد گواهی های […]