اجرائیه

وحدت رویه ( وصول حق التحریر برای نفرات اضافی فقط مختص اسناد مالی؟ + وصیت نامه زائد بر ثلث + ارسال پاسخ استعلامات توسط افراد غیرذینفع+حق التحریر برگه های صدور اجرائیه)

Posted on

بخشنامه شماره ۵۴ – و – ر   در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور […]

وصیت تملیکی

نکات مربوط به وصیت و ارث

Posted on

وصیت و ارث 🔵🔴⚫️۵۱نکته دروصیت و ارث🔵🔴⚫️ ۱) وصیت به مالی که متعلق حق دیگری است مانند مال رهنی نافذ است ۲) وصیت ورشکسته نافذ است وقتی اجرا می شود که زائد بر طلب بستانکاران باشد. ۳) وصیت به صرف مال در امور غیرمشروع باطل است.(م۸۴۰) ۴) محروم کردن بیش از ثلث ترکه وراث ؛ […]

حق الثبت

حق الثبت وصیتنامه

Posted on

حق الثبت وصیتنامه بند 454- حق الثبت وصیتنامه نباید به مأخذ سه برابر موصی به یعنی كلیه ماترك موصی دریافت شود بلكه حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تفكیكی و عهدی بمیزان همان مبلغی كه مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد. (بند 257 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49).

استعلامات و مفاصا دارایی

عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیكی

Posted on

ردیف ۵۱- عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیكی برای تنظیم اسناد وصیت تملیكی (با توجه به اینكه وصیت جزء معاملات نمی باشد و وصی هر زمان كه اداره كند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم بنظر نمی رسد. لیكن استعلام از […]

وصیت تملیکی

مراجعه اوقاف به سند وصیت و حبس و وقف و نذر

Posted on

مراجعه اوقاف به سند وصیت و حبس و وقف و نذر بند 121-در مواقعی كه از ادارات اوقاف برای مطالعه اسناد مربوط به وصیت و حبس ونذر مراجعه می نمایند باید تحت نظر سردفتران مطالعه نمایند. اصلاحی بند 51 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

وصیت تملیکی

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

Posted on

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص بند 120 – دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو كتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند. دادن رونوشت از اسناد مذكور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی […]