وصیت تملیکی

نکات مربوط به وصیت و ارث

Posted on

وصیت و ارث 🔵🔴⚫️۵۱نکته دروصیت و ارث🔵🔴⚫️ ۱) وصیت به مالی که متعلق حق دیگری است مانند مال رهنی نافذ است ۲) وصیت ورشکسته نافذ است وقتی اجرا می شود که زائد بر طلب بستانکاران باشد. ۳) وصیت به صرف مال در امور غیرمشروع باطل است.(م۸۴۰) ۴) محروم کردن بیش از ثلث ترکه وراث ؛ […]

حق الثبت

حق الثبت وصیتنامه

Posted on

حق الثبت وصیتنامه بند 454- حق الثبت وصیتنامه نباید به مأخذ سه برابر موصی به یعنی كلیه ماترك موصی دریافت شود بلكه حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تفكیكی و عهدی بمیزان همان مبلغی كه مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد. (بند 257 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49).