وصیت تملیکی

مراجعه اوقاف به سند وصیت و حبس و وقف و نذر

Posted on

مراجعه اوقاف به سند وصیت و حبس و وقف و نذر بند 121-در مواقعی كه از ادارات اوقاف برای مطالعه اسناد مربوط به وصیت و حبس ونذر مراجعه می نمایند باید تحت نظر سردفتران مطالعه نمایند. اصلاحی بند 51 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

وصیت تملیکی

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

Posted on

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص بند 120 – دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو كتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند. دادن رونوشت از اسناد مذكور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی […]