اجرائیه

وحدت رویه ( وصول حق التحریر برای نفرات اضافی فقط مختص اسناد مالی؟ + وصیت نامه زائد بر ثلث + ارسال پاسخ استعلامات توسط افراد غیرذینفع+حق التحریر برگه های صدور اجرائیه)

Posted on

بخشنامه شماره ۵۴ – و – ر   در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور […]

اجرائیه

صدور اجرائیه برای حق الوكاله مورد تقاضای بانكها

Posted on

صدور اجرائیه برای حق الوكاله مورد تقاضای بانكها چنانچه در متن قرارداد شرط شده باش كه اعلان میزان بدهی با نظر بانك باشد تا توجه به ماده 72 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی ، صدر اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانك بلامانع است بند (3) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر […]

اجرائیه

اعلام ختم پرونده به دفترخانه

Posted on

اعلام ختم پرونده به دفترخانه بند 234- بمحض ختم پرونده های اجرائی موضوع معاملات مذكور در ماده 34 قانون ثبت مسئول امر باید مراتب را جهت فسخ معامله و ابطال سند به دفترخانه تنظیم كننده سند اعلام كند. (بند 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آئین نامه).

اجرائیه

اعلام تخلیه عین مستأجره به دفترخانه

Posted on

اعلام تخلیه عین مستأجره به دفترخانه بند 215- اداره ثبت در مورد تخلیه عین مستأجره باید مراتب را به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه اعلام دارد كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند (فراز 146 و 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آئیننامه اجراء).

اجرائیه

مرجع صدور اجرائیه

Posted on

مرجع صدور اجرائیه بند 201- صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قیذ و شرط با ثبت محل میباشد ولی در موردیكه طلبكار بخواهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) استفاده كند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است. (فراز 167 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49

اجرائیه

قید صدور اجرائیه در ملاحضات ثبت

Posted on

قید صدور اجرائیه در ملاحضات ثبت بند 74- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلفند مراتب صدور اجرائیه اسناد را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاریخ قید و امضاء نمایند. اصلاحی بند 30 و 75 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

اجرائیه

فسخ سند با اقرارنامه و بدون اقرارنامه

Posted on

فسخ سند با اقرارنامه و بدون اقرارنامه بند 66- در مواردیكه طرفین سند بخواهند بموجب اقرانامه آن را در دفتر دیگری فسخ نمایند آقایان سردفتران مكلفد مراتب را از دفترخانه تنظیم كننده سند تحقیق نمایند چنانچه اجرائیه صادر شده باشد پس از استعلام از اداره اجراء مبادرت به ثبت سند نموده رونوشت اداری اقرانامه را […]