اخطاریه

وحدت رویه ( درخواست بانکها جهت صدور و ابلاغ اخطاریه به راهنین و بدهکاران سند رهنی جهت پرداخت اقساط معوقه)

Posted on

بخشنامه شماره 64 – و – ر – 5286 – 1389/06/23 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 94446/89-6/6/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید […]

اجاره اموال غیر منقول

ثبت شماره حساب بانكی موجر موقع تنظیم سند اجاره

Posted on

ثبت شماره حساب بانكی موجر موقع تنظیم سند اجاره بند 44-بمنظور رفاه حال مراجعین و فراهم آوردن امكانات هرچه بیشتر در جهت تسهیل كار آنها مقرر میدارد: 1-در موقع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تقاضای بستانكار شماره حساب جاری او را در یكی از بانكها در متن سند قید و تصریح شود كه […]