قبض اقساطی

قبوض اقساطی

Posted on

قبوض اقساطی بند84- در قبوض اقساطی كه پرداخت آن طبق متن سند مشروط است د رمتن قبوض تصریح (طبق شرط مقرر در سند) تا موقع صدور اجرائیه توجه بشود و در مواردیكه متعهد له متعدد است برای هر یك بمیزان طلب قبض قسطی جداگانه صادر گردد در اسنادیكه بدهی یكجا پرداخت می شود صدور قبوض […]

قبض اقساطی

منع صدور سفته بجای قبوض اقساطی

Posted on

منع صدور سفته بجای قبوض اقساطی بند83- چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای تسهیل در امر بازرگانی هنگام ثبت سند استقراضی بجای قبوض رسمی اقساطی سفته مورد موافقت طرفین را قبول و در سند قید می نمایند و این عمل بر خلاف ماده 30 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می باشد, لزوماً متذكر می […]

اجاره اموال غیر منقول

ثبت شماره حساب بانكی موجر موقع تنظیم سند اجاره

Posted on

ثبت شماره حساب بانكی موجر موقع تنظیم سند اجاره بند 44-بمنظور رفاه حال مراجعین و فراهم آوردن امكانات هرچه بیشتر در جهت تسهیل كار آنها مقرر میدارد: 1-در موقع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تقاضای بستانكار شماره حساب جاری او را در یكی از بانكها در متن سند قید و تصریح شود كه […]