آیین نامه های دفاتر

استملاک اتباع بیگانه

Posted on

‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران ‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374.09.19 – .13235ت13996ه – 1374.11.03 – 206 &‌اتباع خارجه – بانکی و پولی – ثبت اسناد و املاک – دفاتر اسناد رسمی – دفاع ملی […]

اتباع بیگانه و سند تنظیمی خارجی

تنظيم اسناد منقول براي اتباع خارجي

Posted on

ردیف ۳۰-در مورد سوال دفترخانه ۸۰ شاهين دژ مبني بر اينكه (آيا تنظيم اسناد منقول وكالت اتومبيل جهت اتباع خارجي بشرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشكال است يا خير؟) بشرح ذيل اظهار نظر گرديد: ۳۷۰۹۸/ ۹ – و – ر مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و […]

اتباع بیگانه و سند تنظیمی خارجی

اسناد اموال منقول اتباع بیگانه

Posted on

کد ۵۰۶ اسناد اموال منقول اتباع بیگانه لازم است كلیه دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجی وپناهندگان با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند . آئین نامه استملاك اتباع خارجه وبند ۳۵۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ ناظر به اموال غیر منقول می باشد . […]

اتباع بیگانه و سند تنظیمی خارجی

بلاوجهه بودن تنظیم اسناد اتباع بیگانه با كارت اقامت (بدون گذرنامه)

Posted on

بلاوجهه بودن تنظیم اسناد اتباع بیگانه با كارت اقامت (بدون گذرنامه) ردیف۳۴ – در خصوص سوال دفترخانه ۲۰ نيشابور بدين شرح( در تنظيم اسناد مربوط به اتباع خارجي غير از اسناد راجع به اموال غيرمنقول كارت اقامت قانوني آنها كه در تاريخ تنظيم سند داري اعتبار باشد به عنوان مدارك هويت آنها كافي است يا […]

اتباع بیگانه و سند تنظیمی خارجی

مالیات وكالتنامه های خودرو تنظیمی در خارج كشور

Posted on

مالیات وكالتنامه های خودرو تنظیمی در خارج كشور وكالتنامه هائی كه در خارج از كشور برای خودرو جهت صدور هر نوع سند:(قطعی،شرطی،رهنی،وثیقه ای، صلح، اجار های،وكالتی و غیر اینها) تنظیم می گرددنیز با توجه به مفاد تبصره (2) ماده(7) لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/59 و تبصره(5) ماده (یك) قانون […]

اتباع بیگانه و سند تنظیمی خارجی

اسناد تنظیم شده برای خارج از كشور

Posted on

اسناد تنظیم شده برای خارج از كشور بند 118 – در مورد اسنادی كه برای استفاده در خارج از كشور تنظیم می شود باید امضاء سر دفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مكلفند بذینفع تذكر دهند كه سند باید به گواهی اداره كل امور اسناد […]