احراز هویت شخص حقوقی

وحدت رویه ( حق الثبت فروش اقساطی و نسبت به مشارکت + … + فک و فسخ مشمول حق الثبت ؟ + شرکتی که مدیران خارجی دارد حق تملک املاک را دارند یا نه؟)

Posted on

و ر 40 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه شماره 19879/34 – 29/11/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و […]

اجاره اموال غیر منقول

وحدت رویه ( اجاره نسبت به قسمتی از ششدانگ که شامل تجاری باشد + مستاجر بیش از یک نفر باشد + تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی + تکلیف به اخذ کپی مدارک هویتی )

Posted on

و ر 44 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره 9265/34 – 8/7/85 و 12961/34 – 8/7/85 اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم […]

احراز هویت شخص حقوقی

وحدت رویه ( امکان تنظیم اسناد مربوط به ترهین سهام شرکتها )

Posted on

بخشنامه شماره 67 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 157136/89 – 7/9/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم […]

احراز هویت شخص حقوقی

تأثیر انحلال شخصیت حقوقی بر وکالت‌نامه‌های سابق شرکت

Posted on

محمد عظیمیان1 چکیده: مطابق ماده 678 قانون‌مدنی، موت وکیل یا موکل یکی از طرق ارتفاع وکالت است. با فوت احدی از طرفین عقد وکالت، به حکم قانون، وکالت مرتفع می‌گردد و با توجه به اختصاص واقعه فوت به اشخاص حقیقی از یک‌طرف و تشابه ظاهری انحلال شخص حقوقی با فوت شخص حقیقی و ضمناً عدم […]