اسناد مربوط به ورثه

فرم های جدید استشهادیه انحصار ورثه (اصلاح شده طبق قانون جدید و گواهی امضای الکترونیک)

Posted on

با توجه به اینکه فرمهای گواهی امضاء مربوط به استهشادیه انحصار وراثت که تا کنون مورد استفاده همکاران قرار می گرفته دارای اشکالات متعددی بود، فرمهای جدید استهشادیه (طبقات اول و دوم و سوم) جهت استفاده همکاران محترم ارائه می شود: کانال دفاتر اسناد رسمی ایران https://t.me/IranNotaryPublic قابلیت های نمونه های جدید ۱- امکان درج […]

اسناد مربوط به ورثه

گواهی حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی

Posted on

ردیف ۴۷ -در مورد نامه دفترخانه يك بيرجند بدين شرح (در گواهي هاي حصر وراثت كه بعضاً ميزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ريال تا دو ميليون ريال قيد گرديده و اكنون اعتبار گواهي هاي مذكور تا ميزان مبلغ ده ميليون ريال مي باشد آيا تنظيم سند موروثي باستناد گواهي هاي مذكور به چه […]

اسناد مربوط به ورثه

وحدت رویه ( انتقال اجرایی مالیات بر ارث لازم دارد؟ )

Posted on

بخشنامه شماره 59 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 46168/89-22/3/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت […]