تعویض سند مالکیت

ارسال اسناد مالکیت دفترچه ایی پس ازمعاملات قطعی ازدفاتراسنادرسمی جهت تعویض باسند مالکیت تک برگی

Posted on

کد۹۲۶_نظربه اینکه عملیات صدورسند مالکیت جدید تک برگ با استفاده ازبانک جامع املاک درواحدهای ثبتی اجرایی گردیده ،لذاتمامی واحدهای مذکور بایستی با برنامه ریزی وتلاش مضاعف باهدف تکمیل بانک جامع املاک زمینه حذف کامل اسناد مالکیت دفترچه ای وتبدیل ان به سند تک برگ رافراهم ومن بعد برای کلیه معاملات قطعی سند مالکیت جدید صادر […]

تعویض سند مالکیت

دستور العمل صدور سند مالکیت جدید + دفتر املاک الکترونیک

Posted on

دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید مقدمه : در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و در راستای ارتقاء ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیشگیری از جعل و […]

تعویض سند مالکیت

انتقال بقیه ملك مورد ثبت بمنتقل الیه اول و صدور سند مالكیت جدید

Posted on

انتقال بقیه ملك مورد ثبت بمنتقل الیه اول و صدور سند مالكیت جدید بند 55- در مواردیكه مالك یك قسمت از مك مورد ثبت سند مالكیت خود را (مشاعاً یا مقروزاً) قبلاً به یكنفر انتقال داده و می خواهد باقیمانده مورد ثبت را بهمان شخص انتقال دهد, لازم است سردفتر تنظیم كننده سند معامله اخیر […]

تعویض سند مالکیت

اخذ سند مالكیت جدید وسیله احد ازمالكین مشاع

Posted on

اخذ سند مالكیت جدید وسیله احد ازمالكین مشاع بند50- دستور فرمائید موقعیكه مورد ثبت یك سند مالكیت در یك قباله مشاعاً بچند نفر قطعاً منتقل می شود بمنظور اینكه معلوم باشد كدام یك از خریداران می توانند سند مالكیت جدید اخذ نمایند مراتب وجود سند مالكیت مورد معامله را نزد یك نفر از آنها در […]

تعویض سند مالکیت

امكان استفاده از یك سند برای دو وام

Posted on

امكان استفاده از یك سند برای دو وام بند 40- در مورد اسناد شرطی و رهنی و بطور كلی كلیه معاملات با حق استرداد و قراردادهای حسن انجام خدمت بدهكار می تواند بموجب سند جدید مورد معامله سند اولی را با حفظ جمیع حقوق بستانكار مقدم جهت اخذ وام جدید نزد همان بستانكار یا شخص […]

تعویض سند مالکیت

سند مالكیت مورث

Posted on

سند مالكیت مورث بند 37- در مواقعی كه وراث یا یكی از آنها با سند مالكیت ورث برای ثبت سند مراجعه مینماید، باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتیكه سند مالكیت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالكیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت […]