تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

قانون راجع به رشد متعاملین

Posted on

‌مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی ‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر […]

تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

كسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر

Posted on

كسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر در تنظیم اسناد وكالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محكوم علیه، كسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است. بند (3) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ […]

تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

عدم نیاز به كسب اجازه از رئیس دادگستری در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محكوم علیه) صادر شود

Posted on

عدم نیاز به كسب اجازه از رئیس دادگستری در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محكوم علیه) صادر شود در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محكوم علیه) صادر شود نیازی به كسب اجازه از رئیس دادگستری نیست. بند (2) بخشنامه شماره 32914/23 […]

تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

ولایت پدر و جد پدری در عرض هم

Posted on

ولایت پدر و جد پدری در عرض هم ولایت پدر و جد پدری در عرض هم و هر یك از آنها می توانند از طرفی مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. بند 05) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانوان سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و […]

تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

اعتبار وکالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد

Posted on

اعتبار وكالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد بخشنامه کد    – اعتبار وكالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد استقرار ولایت برای پدر جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است كه مولی علیه كبیر و رشید نشده است، پس از رسیدن به […]

تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

الغاء مقررات مخالفبا قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت و رعایت قانون حق حضانت

Posted on

الغاء مقررات مخالفبا قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت و رعایت قانون حق حضانت بند92- چون بموجب ماده واحده مصوب 15/7/1358 كلیه مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت در مورد اطفال ملغی گردیده لذا واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلفند هنگام مراجعه احتمالی مادران ضغار […]