خلاصه معامله (پست نویسی)

تنظیم خلاصه معاملات

Posted on

تنظیم خلاصه معاملات بند82 الف : در ظهر خلاصه های ارسالی سلسله انتقالات با تصریح شماره سند و دفترخانه و تارخ معامله و نام و مشخصات انتقال گیرنده قید گردد و وقوع هر معامله هم در ستون انتقالات سند مالكیت منعكس و به امضاء متعاملین سردفتر برسد و در مواردیكه رقبات متعدد در یك سند […]

خلاصه معامله (پست نویسی)

پر بودن ستون انتقالات سند مالكیت و یا مخدوش شدن آن بعلت پارگی یا ریختن جوهر و غیره

Posted on

پر بودن ستون انتقالات سند مالكیت و یا مخدوش شدن آن بعلت پارگی یا ریختن جوهر و غیره بند 81- چنانچه ستون انتقالات سند مالكیت پر شده باشد از انجام معامله و قید آن در صفحه ملاحظات سند مالكیت مزبور خودداری و متقاضی را برای تعویض سد مالكیت یا ضمیمه نمدن دفترچه انتقالات حسب مورد […]

خلاصه معامله (پست نویسی)

مهر بیع شرط در خلاصه معامله

Posted on

مهر بیع شرط در خلاصه معامله بند 80- در مورد معاملات قطعی كه در بیع شرط و رهن نمیباشد در خلاصه معامله و اصل سند مهر عدم بیع شرط و در موردیكه معامله قطعی مشتمل بر رهن یا معامله شرطی است مهر بیع شرط بودن با ذكر مشخصات سند در خلاصه معامله و اصل سند […]

خلاصه معامله (پست نویسی)

ثبت آراء شورای اصلاحات ارضی در ستون ملاحظات سند مالكیت

Posted on

ثبت آراء شورای اصلاحات ارضی در ستون ملاحظات سند مالكیت بند 54- در مواردیكه بر طبق آراء شورای اصلاحات ارضی سند رسمی مستند بماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 و بر طبق مقررات باطل و كان لم یكن می شود پس از ابلاغ آراء صادره از طریق شورای مزبور وسیله ثبت محل دفاتر […]

خلاصه معامله (پست نویسی)

سلب مسئولیت از نظر سلسله انتقالات موردی ندارد

Posted on

سلب مسئولیت از نظر سلسله انتقالات موردی ندارد بند 51- بعضی ز دفاتر اسناد رسمی در مورد نقل سلسله انتقالات در ظهر استعلام از خود سلب مسئولیت می نمایند، با توجه به اینكه سلب مسئولیت مزبور صحیح نیست چنانچه دفترخانه در نقل و انتقالات از نظر صحت و سقم معامله و یا فك سند شرطی […]