دفتر سپرده

طرز تحریر دفاتر مالی و حسابداری و نگهداری دفاتر و ته سوش قبوض و تحویل درآمدها

Posted on

طرز تحریر دفاتر مالی و حسابداری و نگهداری دفاتر و ته سوش قبوض و تحویل درآمدها بند 447- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موظفند: الف: 1- تعرفه حق التحریر و حق الثبت را در محل دفترخانه به نحوی كه در معرض دید ارباب رجوع باشد نصب نمایند. 2- قبض رسمی وجوه دریافتی فوق […]

دفتر سپرده

وجوه سپرده و تعویض آن

Posted on

وجوه سپرده و تعویض آن بند 448- برای اینكه نحوه عمل در مورد وجوه سپرده اشخاص و تعویض آن در دفاتر اسناد رسمی بصورت منظمی در آید و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود مقرر میگردد: الف: نام و نشانی كسیكه وجه را سپرده در قبض تصریح شود. ب: معین شود كه وجه مزبور […]

دفتر سپرده

ظهرنویسی قبوض سپرده

Posted on

ظهرنویسی قبوض سپرده بند 449- دفاتر اسناد رسمی باید در موقع ظهرنویسی و حواله وجوه قبوض سپرده نكات زیر ار مورد توجه قرار دهند: 1- مبلغ مورد حواله با تمام حروف ظهر قبض نوشته شود. 2- مشخصات كامل ذینفع طبق شناسنامه ظهر قبض قید گردد. 3- در مورد وكالت شماره وكالت نامه و مشخصات كننده […]

دفتر سپرده

پرداخت مال الاجاره به حساب سپرده موقت

Posted on

پرداخت مال الاجاره به حساب سپرده موقت بند 52- در زمینه تحقق نظر سازمان ثبت و امكان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانك اخیراً بانك ملی ایران در كلیه شعب خود در مركز و شهرستانها حساب مخصوص بنام حساب سپرده موقت افتتاح و دستورالعمل لازم نیز صادر نموده و با این ترتیب اجرای رویه […]