صلح انواع مجوز ، فیش ، قبض و پروانه

انتقال پروانه بهربرداری تاکسی (آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری)

Posted on

آیین ‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع‌ به‌تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظرشهرداری‌تهران‌ – مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌

صلح انواع مجوز ، فیش ، قبض و پروانه

انتقال چاه و پروانه بهره برداری

Posted on

سوال: رای بر انتقال اجرایی “یک حلقه چاه در پلاک ثبتی فلان و پروانه بهره برداری آن به شماره فلان” صادر و نامه به دفترخانه داده شده است: استعلام از ثبت نیاز است یا خیر؟ سایر استعلامات چطور؟ نکات دیگر؟ توضیحا زمینی که چاه در آن واقع است قبلا به محکوم له متقل شده است. […]

صلح انواع مجوز ، فیش ، قبض و پروانه

اسناد انتقال فیش تشرف مسافرت های زیارتی

Posted on

ردیف ۴۸ – اسناد انتقال فیش تشرف مسافرت های زیارتی منظور از تنظیم سند برای فیش تشرف مسافرتها، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است كه سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح)تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود. بند (۱) بخشنامه شماره ۵۱۹۳/۱۳ مورخ ۱۱/۲/۸۰ كانون […]