صلح سهم الشرکه شرکت ها

تنظیم سند انتقال سهم الشركه در دفاتر اسناد رسمی

Posted on

تنظیم سند انتقال سهم الشركه در دفاتر اسناد رسمی كمیسیون مشورتی مدیران كل سازمان ثبت اسناد واملاك در اجرای امریه مقام معظم معاونت رئیس قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، درجلسه مورخ 18/4/1376 در مورد نامه شماره 1801/32 مورخ 12/3/76 اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی مبنی بر اینكه ثبت انتقال […]

استعلامات و مفاصا دارایی

مطالبه گواهی مالیاتی قبل از نقل وانتقال سهام

Posted on

مطالبه گواهی مالیاتی قبل از نقل وانتقال سهام کد ۴۹۵ –   دفاتر اسناد رسمی با اخذ گواهی حوزه مالیاتی زیربط مبنی بر پرداخت مالیات علی الحساب نقل وانتقال سهام یا سهم الشركه كه اشخاص حقوقی ( به استثناء سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس )اقدام به تنظیم وثبت سند انتقال سهام یا سهم الشركه […]