قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

Posted on

قانون مالیات بر ارزش افزوده نقل از شماره ۱۸۴۴۱- ۰۳/۰۴/۱۳۸۷ روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۷۳/۹۵ ۱۹/۰۳/۱۳۸۷ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۶۳۰۰/۲۳۷۸۳ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ […]