استعفای وکیل

نحوه فسخ/فك/استعفا/عزل اسناد رسمي

Posted on

١- سند مربوط به دفترخانه خود باشد:خدمات ثبتي > گزينه فسخ/فك/عزل/استعفا *لازم به درج توضيحات دستي در دفتر الكترونيك نيست و به صورت سیستمی اضافه می شود. ٢- سند مربوط به دفتر ديگري باشد:اقرارفك/اقرار فسخ/اقراراستعفا/ اقرار عزل *ارسال اقرارنامه به دفترخانه صادر كننده سند برای درج در توضیحات دفترالکترونیک. ٣- وقتي دفتر ديگر سند شما […]