ضم امین و وکیل

هرگونه تغییر در مفاد وکالتنامه از جمله ضمِّ وکیل، موکول به توافق طرفین است.

Posted on

تحلیل علمی سلام تحلیل اراده طرفین عقد وکالت، عمل به اطلاق این بخشنامه را در همه موارد با تردید مواجه می‌کند. در این خصوص باید دو مورد را از هم تمیز داد: ۱- موردی که اراده طرفین، حق عزل و ضم وکیل را از موکل ساقط کرده باشد. ۲- موردی که اراده طرفین فقط حق […]