امور مالی دفتریار

پرداخت پانزده درصد از كل حق التحریر به دفتر یار اول

Posted on

پرداخت پانزده درصد از كل حق التحریر به دفتر یار اول با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از كل حق التحریر توسط سر دفتر یار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. بند( 5) بخشنامه شماره 15000-10/5/79 كانون سردفتران […]

امور مالی دفتریار

حق التحریر سهم دفتریار

Posted on

حق التحریر سهم دفتریار بند 96 – سردفتران مكلفند در مقابل پرداخت سهمیه حق التحریر به دفتریار رسید بگیرند و در صورت استنكاف دفتریار از دادن رسید در صندوق ثبت به نام آنها تودیع نمایند. اصلاحی بند پنجاه و شش مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49