حق الثبت

بند ۴۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد حق الثبت و بقایای ثبتی ملک در جریان ثبت

Posted on

بند ۴۳۷- در اجرای ماده ۲ آئیننامه مربوی به ماده ۱۲۰ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۲۵ و اصلاحات بعدی آن ادارت ثبت باید در مورد املاک در جریان ثبت که برای انجام معامله از دفاتر اسناد رسمی استعلام وضعیت میشود در صورتیکه ملک سابق ارزیابی داشته باشد بمأخذ ارزیابی و در صورتیکه ملک سابقه معامله […]

استعلامات و مفاصا دارایی

تصویب نامه درخصوص نحوه محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

Posted on

سال 96 – مقرره مقرره 115823 تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در سال ۱۳۹۶ هيئت وزيران در جلسه ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان ثبت […]

استعلامات و مفاصا دارایی

ملاک ماخذ حق الثبت و سایر وجوه مربوط به معاملات املاک – موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون م م مصوب ۱۳۹۵

Posted on

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دوواحددرصد افزایش می یابد […]

حق الثبت

تخفیف ایثارگران در پرداخت حق الثبت – بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

Posted on

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی) ماده 89 : ب- تبصره ذیل به ماده (٣ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد: تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد […]