سایر (امور مالی)

تكلیف دفترخانه در مورد واریز وجوه دولتی

Posted on

تكلیف دفترخانه در مورد واریز وجوه دولتی با توجه به دستورالعمل شماره 3472/10-28/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور * حق الثبت اسناد مالی وبدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش های صادره توسط اصحاب معامله به بانك واریز می گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره 5 ماده یك قانون […]

سایر (امور مالی)

طرز تحریر دفاتر مالی و حسابداری و نگهداری دفاتر و ته سوش قبوض و تحویل درآمدها

Posted on

طرز تحریر دفاتر مالی و حسابداری و نگهداری دفاتر و ته سوش قبوض و تحویل درآمدها بند 447- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موظفند: الف: 1- تعرفه حق التحریر و حق الثبت را در محل دفترخانه به نحوی كه در معرض دید ارباب رجوع باشد نصب نمایند. 2- قبض رسمی وجوه دریافتی فوق […]

سایر (امور مالی)

وصول هزینه ثبت اسناد و تسلیم قبض رسید

Posted on

وصول هزینه ثبت اسناد و تسلیم قبض رسید بند114 – طبق اطلاع مركز پژوهشهای نخست وزیری و سازمان بازرسی كل كشور بعضی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رعایت مفاد بخشنامه و دستورالعمل های شماره 307/2-10/1/47 و 1255/2-13/1/48 مندرج در بند 38 مجموعه بخشنامه های ثبتی و 6626/10-6/8/57 و 10681/10-27/1/58 سازمان ثبت مربوط […]

سایر (امور مالی)

قید مبلغ دریافتی وسیله سردفتر در گوشه اسناد

Posted on

قید مبلغ دریافتی وسیله سردفتر در گوشه اسناد بند106 – بقرار اطلاع واصله بعضی از دفاتر اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد از قید مبالغ دریافتتی در ستون مربوطه خودداری می نمایند, لزوماً تذكر میدهد كه سردفتران و دفتریاران مكلفند هزینه های قانونی ماخوذه را دقیقاً در اسناد قید و چنانچه بر خلاف دستور عمل […]

سایر (امور مالی)

دریافت وجه از مراجعین

Posted on

دریافت وجه از مراجعین بند105 – سردفتران و دفتریاران نمی توانند جز ر مورد مصرح ماده 11 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی وجهی را بطور امانت یا بمنظور تسلیم به متعهدله از اشخاص قبول نمایند و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می توانند ثمن معامله را اخذ و پس […]

سایر (امور مالی)

محاسبه و وصول هزینه تفكیك

Posted on

محاسبه و وصول هزینه تفكیك بند101 – الف: با توجه به اینكه بموجب بند ث تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 كل كشور هزینه تفكیك موضوع ماده 150 لحاقی به قانون ثبت از هر ده هزار ریال 60 ریل به هر ده هزار ریال دویت هزار ریال افزیش یافته است و طبق قاعده كلی وقتی […]

سایر (امور مالی)

واریز درآمد دفاتر اسناد رسمی به بانك

Posted on

واریز درآمد دفاتر اسناد رسمی به بانك بند 99 – بطوطریكه گزارشهای اداره كل امور مالی و اداری حاك است بعضی از دفترخانه ها در تحویل صورت حساب دفترخانه در موقع مقرر اقدام نمایند و نیز درآمدهای وصولی را غالباً با تاخیر به انك ملی تحویل و واریز می نمایند, لذا اكیداً خاطر نشان می […]