سهم کانون

حق بیمه بازنشستگی سر دفتران ودفتریاران

Posted on

حق بیمه بازنشستگی سر دفتران ودفتریاران در اجرای ماده 2 ایین نامه بیمه وبازنشستگی سر دفتران ودفتریاران با توجه به بند (یك) ماده مصوب 28/2/73 دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه ده درصد ارز حق التحریر دریافتی را به حساب شماره 2853 بانك ملی ایران شعبه كالج (كد 433) بنام كانون سردفتران واریز نموده وفتوكپی […]

سهم کانون

حق التحریر گواهی امضاء هم كانون سردفتران

Posted on

حق التحریر گواهی امضاء هم كانون سردفتران بند98 – دفاتر اسناد رسمی باید وجوهی را كه از هر گواهی امضاء به كانون سردفتران تعلق می گیرد آخر هرماه بحساب كانون مذكور واریز و صورتحساب آن را به كانون ارسال دارند. بند 272 مجموعه بخشنامه های تا آخر ال 49 اصلاحی