مالیات بر درآمد

كسر وجوه پرداختی به دفتریاران و كاركنان دفاتر از حق التحریر در موارد تشخیص علی الرأس مالیاتی

Posted on

كسر وجوه پرداختی به دفتریاران و كاركنان دفاتر از حق التحریر در موارد تشخیص علی الرأس مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس، حوزه های مالیاتی معطوفاً به مفاد ماده 3 طرح قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و هم […]

مالیات بر درآمد

مالیات مشاغل صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق

Posted on

مالیات مشاغل صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق رأی شماره 6/72/169 مورخ 29/2/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند 17 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه هزار وسیصد وشصت وشش صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق مكلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند ودر صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد […]