آیین نامه های دفاتر

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

Posted on

مستند آیین نامه متن / قانون مالیاتهای مستقیم 📖 ماده ۲۰۰ : در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد […]

مالیات نقل و انتقال

پرداخت مالیات نقل وانتقال وسائط نقلیه موتوری به عهده كیست ؟

Posted on

پرداخت مالیات نقل وانتقال وسائط نقلیه موتوری به عهده كیست ؟ با توجه به تبصره 4 ماده (1) قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی 1363 در زمان انجام معالمه پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد. فروشنده و […]

قطعی منقول-وسایل نقلیه

عدم شمول مالیات انتقال خودرو به وكیل

Posted on

عدم شمول مالیات انتقال خودرو به وكیل چون در هنگام تنظیم سند وكالت خودرو مالیات نقل و انتقال مربوط پرداخت می گردد. در این صورت صدور سند انتقال خودر مزبور به نام خود وكیل مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. جوابیه اختصاصی شماره 54-5/30-2/3/79 دفتر فنی وزارت امور اقتصادی و دارائی به دفترخانه شماره […]