آیین نامه های دفاتر

آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران

Posted on

فصل اول – تعاریف ماده ۱ – اصلاحات بکار فته در این آئین نامه بشرح زیر است : الف : حساب بیمه برای انجام امور زیر: ۱ – بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی ، بیمه عمر و حوادث ، سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری ، مستمری بگیران . ۲ – امور رفاهی […]

کفالت / مرخصی و بازنشستگی سردفتر و دفتریار

دستورالعمل «بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی مصوب ۱۳۹۲»((انتقالی سردفتر))

Posted on

بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه_بلاتصدی مصوب سال ۱۳۹۲ دستورالعمل «بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه_بلاتصدی مصوب سال ۱۳۹۲» جایگزین دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ می شود. متن این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: نظر به اینکه پس از تاسیس دفتر اسناد رسمی بر […]